07.aomurasaki
08.nadeshiko
09.imayou
10.moegi
11.kogane
12.shuiro