37.sumire
38.shinbashi
39.wakatake
40.ukon
41.hada
42.toki