19.ginshu
20.aku
21.kitsune
22.koke
23.tokusa
24.gunjyo