13.amairo
14.seiji
15.midori
16.hiwa
17.kouji
18.sharegaki